Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin sklepu internetowego Replikator

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2014.

 

Słownik pojęć:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep") – serwis internetowy dostępny pod adresem www.replikator.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca") – BULGARI CAFE Adam Josifow, z siedzibą w Warszawie pod adresem Białobrzeska 9/50, numer NIP 521-147-65-35, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży. 

 

Spis treści:
§ 1. [Postanowienia ogólne]

§ 2. [Ogólne warunki korzystania ze Sklepu] 

§ 3. [Rejestracja użytkownika]

§ 4. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

§ 5. [Płatność]

§ 6. [Dostarczenie towaru]

§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

§ 8. [Reklamacje]

§ 9. [Ochrona danych osobowych]

§ 10. [Postanowienia końcowe]


§ 1. [Postanowienia ogólne]
1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki działania sklepu internetowego należącego do Adama Josifow prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BULGARI CAFE Adam Josifow, z siedzibą w Warszawie pod adresem Białobrzeska 9/50, numer NIP 521-147-65-35, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz warunki składania zamówień i realizacji umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

2.Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin jest udostępniony w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.

3.Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.replikator.pl. Pod tym samym adresem dostępne są dane umożliwiające bezpośredni kontakt z właścicielem sklepu:

- telefon 501-388-916 ,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@replikator.pl

- pisemnie na adres Białobrzeska 9/50, 02-379 Warszawa.

4.Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internet oraz poprzez sklep stacjonarny, ul. Grzybowska 71 Warszawa.

5.Informacje o oferowanych towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie replikator.pl. 

 

§ 2. [Ogólne warunki korzystania ze Sklepu]
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące Usługi:
1) zaprezentowanie oferty sklepu,
2) możliwość zamówienia towaru dostępnego w sklepie internetowym i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,
3) możliwość dysponowania kontem klienta
2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

§ 3. [Rejestracja użytkownika]
1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.

3. Podczas rejestracji sugrujemy podać następujące dane:

- Imię i nazwisko; 
- Adres zamieszkania; 
- Adres dostarczenia towaru; 
- Numer telefonu Nabywcy; 
- Adres e-mail

4.Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. 


§ 4. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

Zamówienia od klientów są przyjmowane przez www.replikator.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

1.W celu złożenia zamówienia nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego "koszyka". 

2.W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. 

3.Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji "złóż zamówienie" dostępnej w jego koszyku. Nabywca jest zobowiązany wybrać sposób dostawy, spośród dostępnych.

4.Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za zawartą. W potwierdzeniu znajdują się informacje o: 
- Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie wraz z podatkiem; 
- Dacie złożenia zamówienia, numerze zamówienia; 
- Sposobie dostawy oraz jej kosztach; 
- Adresie, pod którym można zgłaszać reklamacje dotyczące zamówionych towarów.

5.Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje: 

-w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze, w ciągu jednego dnia roboczego od momentu przesłania nabywcy potwierdzenia złożenia zamówienia 

-w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym, płatnością elektroniczną, kartą płatniczą lub serwis PayU.pl, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu.

6.Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów: 
- Braku towaru w magazynie; 
- Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyką użytkową; 
- Błędu systemu komputerowego. 

7.W wypadku spodziewanego opóźnienia realizacji zamówienia Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować nabywcę o przewidywanym terminie realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego.

8.W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia. Jeśli Nabywca dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci całą otrzymaną należność dotyczącą brakującego towaru.


§ 5. [Płatność]

1.Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności: 
- Pobranie - płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza, do rąk kuriera/listonosza; 
- Przelew - płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank PKO SA (numer rachunku: 53 1240 6175 1111 0000 4567 6439).
- Karta płatnicza- przelew następuje za pomocą karty płatniczej typu Visa, MasterCard, oraz American Express (płatność uznaje się za dokonaną z chwilą autoryzacji karty)

-  Za pośrednictwem serwisu PayU.pl (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

2.Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru. Wszystkie ceny podane są w PLN. 

3.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Koszt dostarczenia towaru i minimalne wartości zamówień dla danego wariantu wysyłki zgodne są z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu

6. W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego adres e-mail.

7.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie klienta i po po otrzymaniu niezbędnych danych wystawiana jest faktura i dołączana do przesyłki.


§ 6. [Dostarczenie towaru]

1.Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

2.W przypadku, w którym nabywany towar miałby zostać dostarczony pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Nabywca powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą w celu kalkulacji kosztów wysyłki zagranicznej i dokonania przedpłaty.

3.Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, pracownika sklepu lub za pomocą przesyłki pocztowej. Nabywca może również odebrać towar osobiście, w sklepie stacjonarnym właściciela sklepu (Warszawa, ul. Grzybowska 71), w godzinach wskazanych na stronie Sklepu.

4.Przy każdym towarze podany jest czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, jaki upływa złożenia zamówienia przez nabywcę do momentu przekazania zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę. Nie może on być dłuższy niż 30 dni.

5.Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach od 11:00 do 17:00. Inne terminy dostaw (w sobotę lub w innych godzinach) mogą być uzgodnione indywidualnie z Nabywcą.

6.Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.

7.Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione. 

8.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.


§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]
1.Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny. 

2.Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia  na piśmie (wiadomość e-mail wysłana do Sprzedawcy na adres sklep@replikator.pl traktowana jest jak pismo) o odstąpieniu od umowy. 

3.Oświadczenie, o którym mowa w ust.2 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru.

5.Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od  dnia wejścia w posiadanie rzeczy.  

6. Przy zwrocie towaru noszącego cechy korzystania wykraczające poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, sprzedawcy przysługuje odszkodowanie adekwatne do stopnia zużycia rzeczy. 

7.W wyniku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wiążący jest dzień wysłania towaru). 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania)

9.Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

10. Zwrot nastąpi przy użyciu tej samej formy płatności, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

11.Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8. [Reklamacje]
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
2) żądać usunięcia wady; albo
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni i poinformowania Nabywcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.


§ 9. [Ochrona danych osobowych]
1.Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. 

2.Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji, korekty i usunięcia swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.


§ 10. [Postanowienia końcowe]

1.W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ............................................................

Adresat:
Dane teleadresowe:

BULGARI-CAFE Adam Josifow
Białobrzeska 9 m 50
02-379 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia odbioru Towaru: ..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: ..............................................................................................................................................
Adres konsumenta: ..............................................................................................................................................................

........................................
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25. grudnia 2014 roku.

Szukaj
Kategorie
PROMOCJE

» Przedsprzedaże


» Sezonowy opad cenowy

KONIECZNIE SPRAWDŹ

 

Kolekcjoner Kości - nasz program rabatowy

 

Znajdź nas na Facebooku

 

Kontakt
Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktów? Chciałbyś, abyśmy sprowadzili dla Ciebie coś, czego nie ma w naszej ofercie podstawowej? Skontaktuj się z nami mailowo:

sklep@replikator.pl

lub telefonicznie (w godz 11-18 ):

Adam: 501-388-916

NASI PARTNERZY

Polter.pl


Radio Kampus 97,1 FM


FilmyFantastyczne.pl


Kliknij i dowiesz się o nich więcej!I-SZOP.pl - wyszukiwarka gier planszowych, porównywarka cen, gry planszowe, RPG, karciane, kolekcjonerskie, figurkowe i bitewne, opinie, recenzje

 

Skąpiec.pl - Kupuj najtaniej!

Legenda:
Polecamy! - Polecamy
Wysyłamy w ciągu 24 godzin. - Wysyłamy w ciągu 24 godzin

Nasze paczki dostarczają:
Sprawdź opinie o nas na CENEO
Akceptujemy karty płatnicze
Sklep z grami